2011-09-1313505209047 CFU: 6 Acustica applicata
2011-09-1313505209047e CFU: 6 Applied acoustic
2011-10-0513505216626e CFU: 9 Detection and estimation
2011-10-0513505203551e CFU: 6 Information theory
2011-10-0513505202191 CFU: 6 Microonde
2011-10-0513505202191e CFU: 6 Microwaves
2011-10-051350521002546e CFU: 6 Network performance
2011-10-051350521004666e CFU: 9 Network Security + Laboratory
2013-03-051350521005258e CFU: 6 Polarized Fiber Optic Transmission
2013-03-051350521005258 CFU: 6 Polarized Fiber Optic Transmission
2011-10-051350521004666 CFU: 9 Sicurezza nelle reti + Laboratorio
2011-10-0513505216626 CFU: 9 Teoria della stima e della decisione
2011-10-0513505203551 CFU: 6 Teoria dell'informazione
2011-10-051350521002546 CFU: 6 Teoria del traffico